Duurzaamheid

KOPLOPER IN ELEKTRISCH MATERIEEL

Met elektrisch materieel en elektrische vrachtwagens voldoen we aan huidige en toekomstige duurzaamheidseisen. Door het efficiënt inzetten van mensen en materieel behalen we maximaal rendement. Een prettige bijkomstigheid is dat we met elektrische machines geluidsoverlast tot het minimum beperken.

Inzicht

ONZE EIGEN UITSTOOT IN KAART GEBRACHT

We hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en vast te leggen in een footprint en voortgangsrapportages.

Participatie

INITIATIEVEN RONDOM REDUCTIE

We nemen actief deel aan initiatieven rondom de reductie van CO₂ in de sector en ook daarbuiten. De diverse documenten behorende bij ons CO₂-reductiebeleid staan weergegeven bij de menutab downloads. Verder geven we voorlichting (Het Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien), doen we onderzoek (naar nieuwe elektrische machines en voertuigen) en analyseren we onze duurzame bedrijfsvoering (zie de Scope 3 analyse). Aanvullende algemene wetenswaardigheden over de CO₂-Prestatieladder staan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl)

Reductie

DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN

Om onze CO₂-uitstoot effectief te reduceren hebben we CO₂-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen opgesteld. Een uitgebreide omschrijving van zowel de bepaalde doelstellingen als de voorgenomen maatregelen is opgenomen in het Energiemanagement actieplan, te vinden bij de onderliggende CO₂-documenten die staan opgesomd bij de menutab downloads.

Projecten

AANPAK OP PROJECTNIVEAU

Ook op projectmatige basis willen we onze CO₂-uitstoot blijven reduceren. Onze samenwerkingsovereenkomst elementenverharding maakt onderdeel uit van de projecten waarbinnen we reductie zullen gaan bewerkstelligen.

Communicatie

TRANSPARANTIE OVER ONS PLAN VAN AANPAK

Jaarlijks communiceren we publiekelijk over ons energie reductiebeleid met betrekking tot het inzicht, de voortgang in reductie en participatie in een project. In onze berichtgevingen staan we uitgebreid stil bij de relevante wetenswaardigheden.

Duurzaamheid

DENKEN EN HANDELEN MET EEN DOEL

DENKEN EN HANDELEN MET EEN DOEL
Vanuit onze eigen overtuiging om te investeren in toekomstige generaties, maar ook omdat bijvoorbeeld onze partner gemeente Amsterdam in 2025 geheel uitstootvrij wil werken, zetten wij vol in op elektrisch.

We beschikken op dit moment over allerlei typen elektrische voertuigen, machines en gereedschap. Onze medewerkers werken er prettig mee en het hele bedrijf is doordrongen van de urgentie van duurzaam werken. Mede dankzij een slimme planning is onze actieradius maximaal en kunnen we volledig uitstootvrij werken in binnenstedelijke gebieden. Duurzaam denken en handelen komt wat ons betreft niet alleen voort uit richtlijnen, maar vooral uit onszelf. Snel, slim en efficiënt transport inplannen en daarmee ‘vol’ heen en ook weer terug rijden, is net als het carpoolen van onze medewerkers standaard. Duurzaamheid gaat wat ons betreft nog veel verder. Zo gaan we duurzaam om met ons personeel, door bijvoorbeeld waar mogelijk de arbeidsintensiteit te verlichten en de werkwijze bij de uitvoering van de projecten zorgvuldig te overdenken en zo nodig op maat aan te passen. We denken ook duurzaam mee met onze opdrachtgevers door bijvoorbeeld straatwerk in de openbare ruimte regenbestendig te ontwerpen en uit te voeren met een combinatie van groen- en buffervoorzieningen. We geloven in duurzame innovatieve oplossingen en we pionieren met de aanschaf van grote machines die elektrisch worden aangedreven. Uit eigen ervaring weten we dat we hetzelfde werk kunnen maken met een duurzame inzet van middelen. Anders werken door efficiënt inplannen van de inzet loont!